Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka polega na:

 1. kształceniu lub szkoleniu na uczelni wojskowej, w szkole podoficerskiej albo ośrodku szkolenia i wykonywaniu zadań służbowych na uczelni wojskowej jako jednostce wojskowej oraz w szkole podoficerskiej lub ośrodku szkolenia;
 2. kształceniu na uczelni innej niż wojskowa i odbywaniu, w okresie przerw wakacyjnych, szkolenia wojskowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Kandydat(ka) do wniosku (pobierz wniosek) dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podoficerskiej obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. sprawdzian wiedzy ogólnej; analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71)

Decyzja Nr 138/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 roku

Decyzja Nr 135/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie szkół podoficerskich ( t. j. 2015 poz. 252)

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich:

Szkoły podoficerskie

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań

www.spwl.wp.mil.pl

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin

www.spsp.wp.mil.pl

 

Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

Lędowo 1N
76-271 Ustka

www.spmw.wp.mil.pl


 
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl