Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium wojskowe

Nabór w 2018 r. na szkolenia wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny:

 1. absolwentów uczelni wyższych nie będących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową),
 2. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy,
 3. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadający doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej),
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Zgodnie z Decyzją Nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r. (Dz. Urz. MON z 2017 poz. 173) kandydaci składają wnioski na szkolenie:

 1. do 29 października 2017r. - na 6-miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych – absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 2. do 19 stycznia 2018r. - na 3-miesięczne szkolenie dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych;
 3. do 19 stycznia 2018r. - na 3-miesięczne szkolenie dla podoficerów zawodowych - absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 4. do 15 maja 2018r. - na 12-miesięczne szkolenie - dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz absolwentów krajowych uczelni medycznych;
 5. do 15 maja 2018r. - na 12-miesięczne szkolenie dla szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej 5 lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy.

Absolwenci uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi ubiegający się o przyjęcie do studium oficerskiego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem Wojskowej Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Podoficerowie zawodowi oraz szeregowi zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kandydat(ka) do wniosku o przyjęcie do studium oficerskiego dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowej do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej,
 2. życiorys,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia,
 4. informację o osobie z Krajowej Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa – (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe),
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej,
 2. test znajomości języka angielskiego,
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych na rok akademicki 2018/2019 określają:

 • Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01 września 2017r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018r.,
 • Uchwały wydawane przez poszczególne uczelnie wojskowe.

Jesteś zainteresowany(a) tą formą służby zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku, ul. Kościuszki 30 lub zadzwoń 261 332 222.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl