Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przydziały mobilizacyjne

Przepisy odnośnie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych stanowią artykuły 59, 59a, 109 i 109a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461).

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności planuje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny. Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

 • oficerowie – 20 lat
 • podoficerowie i szeregowi – 15 lat

Okresy te mogą być wydłużone, jeżeli nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy spełniającym wymagane warunki.

Przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy:

 • są niezdolni do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo są uznani ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej;
 • sprawują bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu;
 • odbywają karę pozbawienia wolności, w tym również karę zastępczą, albo wobec których zarządzono wykonanie takiej kary;
 • są tymczasowo aresztowani;
 • odbyli służbę zastępczą;
 • są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • na stałe zamieszkują za granicą kraju;
 • samotnie wychowują dzieci w wieku do lat 16.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny są obowiązani stawić się w miejscu i czasie określonym w karcie mobilizacyjnej lub karcie powołania.

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, mają obowiązek powiadamiania Wojskowego Komendanta Uzupełnień o:

 • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;
 • adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczpospolitej Polskie.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl