Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedury przyznawania statusu weterana

Cele wprowadzenia nowych uregulowań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 209, poz. 1203):

 • Zapewnienie weteranom – uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania (podziękowania) w służbie mającej na celu utrzymanie pokoju na świecie, przez nadanie im odrębnego statusu.
 • Zapewnienie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy osobom poszkodowanym.
 • Związanie zakresu wsparcia z rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z doznanego uszczerbku na zdrowiu.
 • Zapewnienie spójności pomiędzy istniejącymi przepisami regulującymi uprawnienia osób poszkodowanych.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek zainteresowanego, Minister Obrony Narodowej. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysyłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00 - 909 Warszawa

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:

 • procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 • wysokości dodatku weterana poszkodowanego.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o status weterana

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana;
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

- Dowódcę Jednostki Wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

- Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego Kierownika Archiwum Wojskowego;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229) wprowadza wzór zaświadczenia będącego podstawą ubiegania się o status weterana i weterana poszkodowanego.

W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie tego statusu może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o status weterana poszkodowanego

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 • wniosek o przyznanie statusu weterana;
 • zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

- Dowódcę Jednostki Wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

- Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego Kierownika Archiwum Wojskowego;

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Legitymacja

Dokumenty potwierdzające status weterana oraz weterana poszkodowanego to:

 • legitymacja weterana
 • legitymacja weterana poszkodowanego

Legitymacja weterana oraz weterana poszkodowanego wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej.

Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Utrata statusu weterana

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych podczas udziału w działaniach poza granicami państwa;
 • przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Uhonorowanie weterana lub weterana poszkodowanego

 • Dzień 29 maja - Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa
 • odznaka „Za Rany i Kontuzje”(Dz.U. 2012 nr 0 poz.322)
 • prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz.U. 2012 nr 0 poz.322)
 • prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania (dotyczy żołnierzy nadterminowych)
 • prawo do zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystość, na które został zaproszony
 • prawo do wojskowej asysty honorowej podczas pogrzebu
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl