Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do służby

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej będą realizowane w następujących terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w styczniu lub kwietniu,
 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w lutym lub lipcu,
 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w styczniu, kwietniu, maju, lipcu, wrześniu lub październiku,
 4. na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.

___________________________________________________________________

W 2019 roku szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu oficerów realizowane będzie w terminie:

od dnia 07 stycznia do dnia 31 maja.

W 2019 roku szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu podoficerów realizowane będzie w terminie:

I turnus - od dnia 04 lutego do dnia 31 maja,

II turnus - od dnia 01 lipca do dnia 25 października.

W 2019 roku szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w następujących terminach:

I turnus - od dnia 07 stycznia do dnia 26 kwietnia,

II turnus - od dnia 06 maja do dnia 23 sierpnia,

III turnus - od dnia 02 września do dnia 20 grudnia.

___________________________________________________________________

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku przyjmuje wnioski od osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej.

Pobierz wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus oraz może wskazać turnus szkolenia, w którym chciałby odbyć szkolenie.

Jeżeli jesteś zainteresowany/-na pełnieniem tej służby w korpusie szeregowych, należy złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosek oraz następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły (xero + oryginały do wglądu),
 • inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (xero + oryginały do wglądu)

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwier­dzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w wojskowej komendzie uzupełnień.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej,
 • sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne - jeżeli zachodzi taka konieczność,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej,
 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 • wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Więcej informacji pod nr tel. 261 332 222 lub osobiście w WKU w Ełku.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl