Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kursy kadry rezerwy

Przydział limitu na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2018 roku dla WKU w Ełku

KURSY OFICERSKIE

Przydział limitu na kursy przeszkalania kadr rezerwy w 2018 roku dla WKU w Ełku

KURSY PODOFICERSKIE

Wytyczne:

I. TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ:

 1. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.
 2. Do dokonywania zmian w niniejszym planie, w zakresie limitów stanów średniorocznych, liczby żołnierzy, specjalności wojskowych (SW) oraz terminów realizacji kursów, upoważniony jest Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień — Pl (ZOiU-P1).
 3. Na kursy kierować żołnierzy rezerwy oraz w sytuacjach określonych w niniejszych wytycznych osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, którzy spełniają następujące warunki:
  - nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne, są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  - ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.
  Za dobór kandydata na kurs, z uwzględnieniem opinii służbowych środowiskowych, odpowiada właściwy wojskowy komendant uzupełnień.
 4. Na kursy oficerskie kierować żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe (w pierwszej kolejności podoficerów rezerwy, a w przypadku ich braku szeregowych rezerwy), którzy pełnili czynną służbę wojskową i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Przy doborze na poszczególne kursy należy kierować się SW, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze SW, w której będą szkoleni.
 5. Na kursy podoficerskie powoływać żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie średnie, którzy pełnili czynną służbę wojskową, (w pierwszej kolejności tych którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową) i posiadają nadane przydziały mobilizacyjne. Zasadniczym kryterium skierowania na dany kurs jest posiadanie SW lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, należy powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej.
 6. Dokonując doboru kandydatów na kursy, pomimo iż są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej, należy uzyskać informacje dotyczące ich aktualnego stanu zdrowia i zdolności fizycznych niezbędnych do odbywania przeszkolenia, w tym szkolenia fizycznego. W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.
 7. Bezwzględnie przestrzegać terminów przesyłania list imiennych żołnierzy rezerwy powołanych na kursy przez wojskowe komendy uzupełnień, wraz z dokumentami ewidencyjnymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „lnstrukcji o powoływaniu żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe”. W przypadku zmiany kandydata na kurs, która nastąpi po przesłaniu list imiennych i dokumentów ewidencyjnych, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie powiadamia telefonicznie o tym fakcie szkołę (uczelnię) wojskową, a następnie przesyła korektę list imiennych i dokumenty ewidencyjne właściwych żołnierzy rezerwy.
 8. Na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.
 9. Stawiennictwo na kursy w dniu rozpoczęcia szkolenia do godz. 9.00.

Żołnierze rezerwy lub osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które spełniają w/w warunki moga składać osobiście w WKU w Ełku wnioski o powołanie na kursy przeszkolenia kadry rezerwy, które realizowane będą w ramach ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym tel kontaktowy 261332219.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl