Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

REKONWERSJA KADR

Pomoc rekonwersyjna - to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

Formy pomocy rekonwersyjnej

 • Zajęcia grupowe
  • zapoznanie ze strukturą organów rekonwersji oraz formami i zasadami korzystania z pomocy rekonwersyjnej;
  • poinformowanie o prawnych i finansowych aspektach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
  • przedstawienie aktywnych metod poszukiwania pracy;
  • zapoznanie z podstawami prawnymi i zasadami rozwijania własnej działalności gospodarczej;
  • umożliwienie spotkań: z byłymi żołnierzami zawodowymi - aktualnymi przedsiębiorcami, z potencjalnymi pracodawcami, z przedstawicielami wyższych uczelni i firm oferujących dokształcanie.
  W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego, w zajęciach grupowych uczestniczą żołnierze zwalniani z zawodowej służby wojskowej.
 • Doradztwo zawodowe polega na:
  • udzieleniu pomocy w zakresie wyboru: zawodu, miejsca zatrudnienia, kierunków doskonalenia (przekwalifikowania) zawodowego, wskazaniu możliwości rozwoju zawodowego (instytucje szkoleniowe, koszty szkolenia, wymagania zawodowe);
  • przygotowaniu do planowania dalszego rozwoju zawodowego;
  • przekazywaniu informacji nt. aktywnych metod poszukiwania pracy;
  • w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - przeprowadzeniu testów preferencji zawodowych lub wskazaniu konieczności przeprowadzenia innych badań;
  • prowadzone jest w ramach indywidualnych lub grupowych zajęć informacyjnych, warsztatowych i integracyjnych.
 • Przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe
  • Przekwalifikowanie (doskonalenie) zawodowe lub przyuczenie do zawodu polega na całkowitym lub częściowym finansowaniu szkoleń służących uzupełnieniu posiadanych lub uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.
  • Aby uzyskać pomoc finansową w przekwalifikowaniu, przyuczeniu do zawodu należy złożyć stosowny wniosek i uzyskać pozytywną decyzję dyrektora właściwego terytorialnie Wojskowego Biura Emerytalnego.
  Wniosek powinien zawierać:
  • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz numer PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;
  • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
  • nazwę ośrodka szkolenia;
  • termin przekwalifikowania zawodowego;
  • koszt przekwalifikowania zawodowego;
  • przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
  • informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.
  Do wniosku należy dołączyć:
  ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:
  • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
  • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie przekwalifikowania zawodowego;
  • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
  BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:
  • decyzję (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
  • dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej, w tym zawodowej słuzby wojskowej;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
  • we właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.
  MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH, LUB ZMARŁ W OKRESIE 3 LAT PO ZWOLNIENIU Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W NASTĘPSTWIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
  Komu składamy wniosek:
  • żołnierze zawodowi - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej - poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej;
  • żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej - dyrektorowi WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień lub Szefa WSzW, poprzez kierownika właściwego terytorialnie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.
  Ponadto, żołnierze zawodowi i byli żołnierze zawodowi zakwalifikowani na szkolenie poza miejscem zamieszkania powyżej 50 km w jedną stronę, mogą otrzymać refundację kosztów przejazdów i zakwaterowania do wysokości limitów (20 przejazdów do ośrodka szkolenia i z powrotem oraz 30 noclegów).
  W ramach pomocy do wysokości limitów, mogą być pokrywane koszty:
  • przekwalifikowania zawodowego;
  • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
  • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.
  Wysokości limitów wynoszą za:
  • przekwalifikowanie zawodowe - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
  • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialnie lub miejsca do leżenia;
  • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
  Od 01.01.2017r. wysokości limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:
  • po 4 latach służby wojskowej – 100 % limitu – 2400 zł
  • po 9 latach służby wojskowej – 200 % limitu – 4800 zł
  • po 15 latach służby wojskowej – 300 % limitu – 7200 zł
  zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz uprawnieni członkowie rodziny pozostający na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych – 300 % limitu – 7200 zł.
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.12.2016r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278)
 • Targi / giełdy pracy - spotkania pracodawców i poszukujących pracę ułatwiające:
  • pracodawcom pozyskiwanie pracowników o wymaganych kwalifikacjach;
  • poszukującym pracę otrzymanie pracy zgodnie z ich kwalifikacjami.
  Wojskowe targi pracy są składową promocji kwalifikacji zawodowych i wartości osobowych byłych żołnierzy zawodowych na cywilnym rynku pracy.
 • Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy:
  • poszukującym pracy - w zakresie umożliwienia (ułatwienia) dotarcia do odpowiednich ofert;
  • pracodawcom - w doborze osób o odpowiednich kwalifikacjach.
  Warunkiem dużej efektywności pośrednictwa pracy jest aktywność poszukującego pracy (nie ograniczać się wyłącznie do oczekiwania na satysfakcjonujące oferty pracy; poszukiwać równocześnie u wielu pośredników oraz wykorzystywać inne formy poszukiwania pracy).
 • Praktyki zawodowe
  • praktyka zawodowa polega na sprawdzeniu posiadanej wiedzy i umiejętności w warunkach (zbliżonych do) przyszłej pracy;
  • z praktyki zawodowej może korzystać żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej dziewięć lat;
  • zainteresowany samodzielnie wyszukuje zakład (instytucję, firmę), w którym mógłby ją odbyć. Taką samą inicjatywę może podjąć zakład zainteresowany skorzystaniem z kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej;
  • w procesie tym mogą pośredniczyć pracownicy rekonwersji kadr;
  • skierowanie na praktykę odbywa się na podstawie pozytywnej decyzji Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON, na wniosek zainteresowanego żołnierza, który uprzednio uzyskał zgodę dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, w której pełni służbę. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru rodzaju i miejsca odbywania praktyki oraz okres jej trwania. Ponadto, wniosek musi być zaakceptowany przez kierownika zakładu pracy (firmy, instytucji), który wyraża zgodę na warunki i tryb odbywania praktyki przez żołnierz zawodowego;
  • praktyka zawodowa nie powoduje żadnych obciążeń finansowych dla zakładu pracy (instytucji, firmy), bowiem korzystający z niej żołnierz zawodowy otrzymuje wszystkie świadczenia wynikające z trwającej nadal zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;
  • praktyka stanowi integralną część programu przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu;
  • o ewentualnym zatrudnieniu żołnierza odbywającego praktykę decyduje pracodawca po zakończeniu praktyki.
 • Pomoc przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej
  Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest obecnie łatwiejsze, niż przed laty, ale nadal wiele kwestii nie jest całkiem jasnych. Osoba, która nigdy nie miała z taką sytuacją do czynienia, potrzebuje porady oraz doradztwa w sprawach załatwienia niezbędnych formalności.

Uprawnienia do korzystania z pomocy rekonwersyjnej

 • Wszyscy byli żołnierze zawodowi, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15, tj.
  • pkt 1 - zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
  • pkt 12 - prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • pkt 13 - prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  • pkt 14 - skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  • pkt 15 - prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
  w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, mogą korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.
 • Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa. Z bezterminowej pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych, lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej słuzby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
 • Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie:
  • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.
 • Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8 pkt 9 lit. b i pkt 10 tj.
  • pkt 3 - ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;
  • pkt 8 - upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
  • pkt 9 - upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ.
  • pkt 10 - nie wyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
  oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5 tj.
  • pkt 3 – nie wyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
  • pkt 4 - otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
  • pkt 5 - zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza.
  który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl