Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dla kogo NSR

Kto może być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów,
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej,
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przecwwksazań do pełnienia słuzby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa; poświadczenia bezpieczeństwa.

Kontrakt może być również zawarty z żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył pisemny wniosek o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, i który:

 • pełni służbę przygotowawczą i zdał egzamin - nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tej służby,
 • odbywa ćwiczenia wojskowe - nie wcześniej niż na trzy dni przed dniem zwolnienia z tych ćwiczeń,
 • pełni zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką - nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o jego zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stała się ostateczna.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl