Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

Przepisy odnośnie ćwiczeń wojskowych określa Rozdział 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827 ze zm).

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 • długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 • dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy;
 • dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 • dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 – w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora – w czasie trwanie kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służy zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

 • w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako „NATYCHMIAST”
 • w pozostałych przypadkach w terminie określonym w karcie powołania.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl